เรขภาพ 8

การออกแบบเรขภาพข่าวสำหรับการสื่อสารสาธารณสุขในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบทัศนธาตุที่ปรากฏในเรขภาพข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร 2) สังเคราะห์วาระการสื่อสารสาธารณสุข

ข่าวออกแบบ โดยใช้เรขภาพข่าวในช่วงวิกฤตโควิด-19 และ 3) ศึกษาการออกแบบเรขภาพข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบทในเรขภาพข่าว จำนวนทั้งสิ้น 26 เรื่องผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบทัศนธาตุที่ปรากฏในเรขภาพข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยทัศนธาตุ 3 ด้าน คือ 1) ทัศนธาตุด้านข้อมูล ได้แก่ ข้อความ ตัวอักษรและตัวเลข 2) ทัศนธาตุด้านภาพ ได้แก่ ภาพถ่าย การ์ตูน แผนภูมิภาพ สัญรูปและเรขาคณิต และ 3) ทัศนธาตุด้านโทนสี ได้แก่ สีโทนร้อนและสีโทนเย็น

เรขภาพ 8

สำหรับวาระการสื่อสารทางสาธารณสุขโดยใช้เรขภาพข่าวในช่วงวิกฤตโควิด-19

ข่าวออกแบบ  พบว่า ประกอบด้วย 5 วาระ ได้แก่ 1) วาระการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป 2) วาระการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้รับรู้ปัจจัยเสี่ยง 3) วาระการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักทางสังคม 4) วาระการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 5) วาระการสื่อสารเพื่อเปิดรับข้อมูลความคิดเห็นย้อนกลับ นอกจากนี้พบว่า การออกแบบเรขภาพข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) กลุ่มเป้าหมาย 3) เนื้อหาที่สื่อสาร และ 4) ช่องทางการนำเสนอ 1. เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง ซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ 2. บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษา แต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนสมบูรณ์

แนะนำข่าวออกแบบ  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี แสดงผลงานศิลปนิพนธ์

หวั่นมาตรการ 2 Previous post หวั่นมาตรการสะดุดช่วง “เลือกตั้ง” ครม.ต่ออายุลดภาษีดีเซล 5 บาทยาว 4 เดือน
Next post เปิด CBT อีกรอบ Honkai: Star Rail ชวนทะยานดาวครั้งสุดท้ายต้นเดือนกุมภา